REKRUTACJA 2021/2022
POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 (29.50 kb)Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie (90.50 kb)Załącznik 1 (13.50 kb)Załącznik 2 (14.00 kb)Załącznik 3 (12.50 kb)Załącznik 4 (15.00 kb)DEKLARACJA (54.00 kb)Harmonogram rekrutacji (352.29 kb)Uchwała Rady Miejskiej Chojnowa z 29 grudnia 2020 r. w sprawie kryteriów rekrutacji (563.74 kb)

REKRUTACJA 2020/2021Na podstawie Zarządzenia nr 10/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2020 r. (wersja

elektroniczna dokumentu na stronie http://bip.chojnow.net.pl/zalaczniki

/1136/z010_27-01-2020_11-57-53.pdf)

ustala się następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania

uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów na rok szkolny

2020/2021

l.p.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2-30.III.2020 r.

15 - 19.VI.2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

Do 15.IV.2020 r.

Do 23.VI.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17.IV.2020 r.

24.VI.2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

20 - 23.IV.2020 r.

25- 26.VI.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola

28.IV.2020 r.

29.VI.2020 r.WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym można pobierać (od 28 lutego 2020 r.), a następnie składać (do 30 marca 2020 r.)
u dyrektora przedszkola (pokój nr 5) lub u intendenta (pokój nr 4). Wnioski i załączniki w wersji elektronicznej będą również zamieszczone na stronie internetowej przedszkola w zakładce: Dla Rodziców/Rekrutacja 28.lutego 2020 r.

WAŻNE! Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Rodzice dzieci już uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie składają w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia rekrutacji „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie" u Pań – Wychowawczyń w poszczególnych grupach. NIEPRZEKRACZALNY TERMIN DOSTARCZENIA DEKLARACJI DO PAŃ WYCHOWAWCZYŃ – 21. luty 2020 r.

Deklaracja kontynuacji (47.00 kb)


Regulamin rekrutacji (89.00 kb)


Wniosek (86.50 kb)


Załącznik nr 2 (25.00 kb)


Załącznik nr 3 (25.50 kb)


Załącznik nr 4 (25.00 kb)


Załącznik nr 5 (24.50 kb)


Załącznik nr 6 (27.00 kb)


Załącznik nr 7 (24.50 kb)


Informacje ogólne o rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie
na rok szkolny 2019/2020


Na podstawie Zarządzenia Nr 8/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów na rok szkolny 2019/2020 ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego:

 

l.p.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym1- 29 marca 2019 r.

 

14 – 21 czerwca 2019 r.

2.

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

do 10 kwietnia 2019 r.

do 24 czerwca 2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  15 kwietnia 2019 r.

 25 czerwca 2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

15 – 19 kwietnia 2019 r.

 25 – 27 czerwca 2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola

 25 kwietnia 2019 r.

  1. czerwca 2019 r.


WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym można pobierać (OD 28 LUTEGO BR.), a następnie składać (DO 29 MARCA BR.)
u dyrektora przedszkola (pokój nr 5) lub u intendenta (pokój nr 4).

Zasady przeprowadzania rekrutacji, trybu składania dokumentów, trybu odwoławczego opisane zostały w Regulaminie rekrutacji. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIMI!
Rodzice dzieci już uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie składają w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia rekrutacji „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie"

u Pań – Wychowawczyń w poszczególnych grupach.

Termin dostarczenia deklaracji – 19. luty 2019 r.WAŻNE! Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.Regulamin rekrutacji (75.50 kb)


Załącznik nr1 Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie (84.00 kb)


Załącznik nr 2 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (21.00 kb)


Załącznik nr 3 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (21.50 kb)


Załącznik nr 4 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola (23.00 kb)


Załącznik nr 5 Oświadczenie o ubieganiu się o przyjęcie rodzeństwa do przedszkola (26.00 kb)


Załącznik nr 6 Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny (23.00 kb)


Załącznik nr 7 Oświadczenie o ponownym składaniu wniosku w postępowaniu rekrutacyjnym (23.00 kb)


Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola (28.50 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie