login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Przedszkole nr 1 w Chojnowie - Statut Przedszkola

 

 


STATUT

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1

W CHOJNOWIE

Tekst jednolity znowelizowany

Przyjęty Uchwałą Nr 5/2018/2019

Rady Pedagogicznej w dniu 12 września 2018 r.ROZDZIAŁ I

Postanowienia wstępne

§ 1

Nazwa przedszkola


Nazwa przedszkola: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W CHOJNOWIE

Przedszkole jest placówką publiczną prowadzona przez Urząd Miejski w Chojnowie.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu, delegatura w Legnicy.

Siedziba przedszkola znajduje się w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 18.

Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W CHOJNOWIE

Ul. WOJSKA POLSKIEGO 18

59-225 CHOJNÓW

§ 2

Podstawa prawna:

Przedszkole działa na podstawie:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 694).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. poz.356).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U z 2017 r., poz.1147).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).


ROZDZIAŁ II

Ogólne informacje o przedszkolu

§ 3

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyjątkiem przerw wakacyjnych – lipiec, sierpień.

2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

3. Zmianę organizacji pracy przedszkola (łączenie grup) przewiduje się w okresie przerw urlopowych, świątecznych, ferii szkolnych, a dotyczy to:

4. Zmniejszenia liczby oddziałów w przypadku, gdy zmniejszy się frekwencja dzieci w przedszkolu z uwagi na przerwę w szkołach (ferie, wakacje).

5. Przypadku, gdy w oddziale przedszkolnym frekwencja dzieci spadnie do około 50% i spowodowana jest chorobą dzieci (liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25).

6. Czas pracy przedszkola wynosi 10,5  godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.

7. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 16.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

8. Dzienny czas pracy przedszkola ustala, co roku organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola oraz czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00.

§ 4

1. Przedszkole jest jednostką budżetową , której działalność jest finansowana przez :

- Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1,

- rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu poza bezpłatną podstawę programową.

2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych .

§ 5

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego d/s oświaty.

2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad wymiar zajęć ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miejskiej w Chojnowie.

3. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalania od obowiązku uiszczania opłaty, której mowa w § 5 ust. 2.

4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokości stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.

6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wnosi się w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

7. Odpłatności za przedszkole, rodzice (prawni opiekunowie) dokonują na konto/konta bankowe wskazane przez placówkę. Nadpłaty zwracane są na konto „wyjściowe", z którego pochodzi przelew z opłatą/ opłatami za dane dziecko.

8. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania zawartej umowy dotyczącej świadczenia usług przedszkolnych oraz regulaminu organizacji przedszkola, w szczególności zapisów dotyczących terminowego uiszczania opłat.

§ 6

1. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy (m.in. odpowiednia liczba dzieci w oddziale) oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Przedszkole na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) organizuje dla dzieci nieodpłatnie zajęcia z religii, j.angielskiego. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

4.Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole zadania, o którym mowa w § 6 ust. 3 określają odrębne przepisy.

5. W przedszkolu na wniosek rodziców mogą być realizowane świadczenia dodatkowe obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze odbywające się poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej.

6. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględnia w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe wychowanków oraz zależą od wyboru rodziców (prawnych opiekunów). Za tego typu zajęcia nie mogą być pobierane od rodziców (prawnych opiekunów). opłaty.

7.Czas trwania zajęć dodatkowych tj. nauka języka obcego, tańce itp. jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich i około 30 minut dla dzieci 5-6 letnich.

8.Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola.

9. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ III

Cele i zadania przedszkola

§ 7

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych

Celem przedszkola jest:

a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym , co jest dobre a co złe.

c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych warunkach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

d) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i z dorosłymi.

e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

h) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2. Przedszkole realizuje zadania w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi, z dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otocznia.

5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7) Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

8) Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

9) Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną .

14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16) Umożliwianie wychowankom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

§ 8

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi i zapewnia im bezpieczeństwo dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1)  Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki.

2)  Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

3)  Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.

2. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc dla rodziców i nauczycieli.

3. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o przyznanie pomocy materialnej stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji losowo – materialnej.

4. W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców (prawnych opiekunów) obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą być odbierane przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów).

§ 9

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

1. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności

2) problemów emocjonalnych

3) z deficytów rozwoju lub ze specyficznych trudności w uczeniu się

4) z zaburzeń komunikacji językowej

5) z choroby przewlekłej

6) ze zdarzeń traumatycznych

7) szczególnych uzdolnień

8) z niepowodzeń edukacyjnych

9) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi

10) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w toku bieżącej pracy przez nauczycieli oraz w następujących formach:

1) zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia

2) zajęcia specjalistyczne:

a) korekcyjno-kompensacyjne,

b) logopedyczne,

c) socjoterapeutyczne i inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

3)porady i konsultacje.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

4. Formy pomocy, wymiar godzin oraz okres udzielania ustala dyrektor przedszkola.

5. Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców o objęciu ich dzieci formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci oraz nauczycielom. Pomoc udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci.

7. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli:

1) porady

2) konsultacje

3) warsztaty

4) szkolenia

8. Zasady udzielania pomocy w przedszkolu:

1) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

2) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele w toku bieżącej pracy oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana z inicjatywy:

1) dyrektora

2) rodziców dziecka

3) nauczyciela

4) specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem

5) pielęgniarki środowiskowej, higienistki

6) pomocy nauczyciela

7) poradni

8) pracownika socjalnego

9) asystenta rodziny

10) kuratora sądowego

10. W przedszkolu mogą przebywać dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Realizacja orzeczeń następuje w zakresie możliwości lokalowych i kadrowych przedszkola, w formach i wymiarze zatwierdzonym przez organ prowadzący.

11. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje się zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

12. Zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności.

13. W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego mogą być zatrudnieni dodatkowo nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

14. Przedszkole gromadzi w indywidualnej teczce dla każdego dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, lekarza.

15. Zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej są dokumentowane wg odrębnych przepisów.

ROZDZIAŁ IV

Organy przedszkola

§ 10

Organami przedszkola są:

1. Dyrektor przedszkola.

2. Rada Pedagogiczna.

3. Rada Rodziców.

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem.

§ 11

Dyrektor przedszkola

1.Dyrektor przedszkola wybierany jest w drodze konkursu ogłoszonego przez organ prowadzący.

2. Dyrektor kieruje przedszkolem na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa.

3. Dyrektor przedszkola w szczególności:

a) kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz,

b) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym placówki oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie,

c) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

d) wydaje zarządzenia wewnętrzne w ramach obowiązujących przepisów oraz podjętych przez Radę Pedagogiczną uchwał,

e) prowadzi dokumentację kancelaryjno – archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi:

a) kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników placówki,

b) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodne z przepisami Kodeksu pracy, bhp i p.poż.,

c) przyznaje nagrody, udziela kary pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową,

d) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

e) administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,

f) współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.

5. Sprawuje nadzór pedagogiczny, gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach.

6. Stwarza wychowankom optymalne warunki do ich wszechstronnego rozwoju:

a) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa dziecka w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym,

b) ustala ramowy rozkład dnia na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy wychowanków oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

c) przygotowuje arkusz organizacyjny przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu i do zaopiniowania organowi nadzoru pedagogicznego,

d) podejmuje decyzję o przyjęciu lub skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu jej przez Radę Pedagogiczną,

e) w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolu opracowuje w uzgodnieniu z organem prowadzącym – przedszkolny program i harmonogram poprawy efektywności nauczania i wychowania.

7. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały w ramach jej kompetencji stanowiących oraz wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia stosowne organa.

8. W wykonywaniu swoich zadań współdziała z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi placówkę.

9. Koordynuje współdziałanie organów przedszkola, zapewnia im swobodne działanie zgodne z prawem oraz wymianę informacji między nimi.

10. Ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

§ 12

Rada Pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz propozycji jego zmian i przedstawia go do uchwalenia Radzie Pedagogicznej,

b) zatwierdzanie planów pracy przedszkola.

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców.

d) uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej.

e) ustalanie tygodniowego rozkładu godzin w grupach.

f) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola.

g) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

h) uchwalanie po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców zestawu programów wychowania przedszkolnego i zestawu podręczników, biorąc pod uwagę możliwości dzieci.

i) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

Rada Pedagogiczna opiniuje:

1. Projekt planu finansowego przedszkola.

2. Wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli.

3. Organizację pracy przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia.

4. Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych.

5. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

6. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

8. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy jej członków.

9. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

10. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw, które mogą naruszać dobro osobiste. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka.

11. Dyrektor przedszkola może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

12. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności,  który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem przedszkola.

§ 13

Rada Rodziców

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola, działającym na rzecz placówki i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebranie rodziców danego oddziału.

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa:

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

5. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem przedszkola.

Rada Rodziców:

- może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,

- współdziała z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych na dzieci przez rodzinę i przedszkole,

- uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb jej wychowanków.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

- uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane na wychowanków, a realizowane przez nauczycieli,

- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania - w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu,

- opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

- opiniowanie zestawu programów wychowania przedszkolnego i zestawu podręczników zaproponowanych przez Radę Pedagogiczną.

6. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor przedszkola.

7. Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym, bądź w roli obserwatora członkowie Rady Pedagogicznej.

8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.

§ 14

Zasady współdziałania organów przedszkola

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2. W przedszkolu mogą działać z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

3. Podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, o której mowa w ust. 2, wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ V

Organizacja pracy przedszkola

§ 15 

1 Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i funkcjonuje w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Przedszkole organizuje oddziały dla dzieci w celu realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

§ 16

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia. Arkusz organizacyjny przedszkola zaopiniowany jest przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący.

2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu, dyrektor przedszkola sporządza aneks, który zatwierdza organ prowadzący.

3. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

- liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów.

- liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych.

- ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący

- dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola.

4. Przerwy wakacyjne w pracy przedszkola wykorzystywane są do przeprowadzenia prac modernizacyjnych, remontowych oraz  porządkowo – gospodarczych.

5. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 140.

§ 17

Zasady i tryb rekrutacji dzieci do przedszkola 

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa Regulamin Rekrutacji Dzieci do Przedszkoli uchwalony przez Radę Pedagogiczną w oparciu o przepisy.

3. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

- dzieci, które obejmuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 6 i 5 letnie,

- dzieci matek/ ojców samotnie wychowujących dzieci,

- dzieci matek/ ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji,

- dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,

- dzieci uczęszczające już do przedszkola,

- rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola,

- dzieci rodziców pracujących.

4. W przypadku, kiedy dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola przez Komisję Kwalifikacyjną, rodzic ma prawo odwołać się na piśmie do dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania i udzielenia odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma.

§ 18

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział przedszkolny złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku.

2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach i liczbę godzin dydaktycznych - co roku zatwierdza organ prowadzący.

3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i dydaktycznej oraz jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§ 19

1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

a) sale zajęć,

b) łazienki,

c) pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i socjalne,

d) pion kuchenny,

e) szatnie dla dzieci i personelu,

f) ogród przedszkolny.

2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku i potrzeb wychowanków.

3. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym.

4. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne dla wychowanków.

5. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

§ 20

Organizacja pracy przedszkola

1. Organizacja pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w przedszkolu odbywa się w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczyciela i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej programy wychowania przedszkolnego.

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci,

d) metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)

3. Program wychowania przedszkolnego jest poprawny pod względem merytorycznym i metodycznym.

§ 21

1. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań i propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

2. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 22

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów).

2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego, adres zamieszkania osoby wskazanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

5. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może być pod wpływem środków odurzających lub pod wpływem alkoholu.

6. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.00 do 8.00 z uwzględnieniem ust. 7.

7. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie do przedszkola  było zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie.

8. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16.30.

§ 23

Przypadki, w których dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków

1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków uczęszczających do przedszkola z zastrzeżeniem pkt. 1.1 w następujących przypadkach:

1) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 1 okresu płatniczego,

2) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola.

3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu w części dotyczącej organizacji pracy przedszkola i wychowanków.

4) utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia, choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie rówieśniczej.

5) ze względu na zachowanie dziecka, które uniemożliwia zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa oraz nie podjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania tego problemu lub, gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji.

2. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola w sytuacji określonej w ust. 1 pkt 5 dyrektor przedszkola zobowiązany jest podjąć następujące działania:

1) zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka,

2) zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc,

3) zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie oraz o zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola,

4) zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.

3. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy z przyczyn określonych w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 14 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

4. Nie można skreślić z listy wychowanków dziecko odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. W przypadku zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 1 miesiąca płatniczego, dyrektor podejmuje decyzję o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału przedszkolnego działającego na terenie Miasta Chojnowa, realizującego jedynie podstawę programową wychowania przedszkolnego .

§ 24

Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb zakładu kształcenia nauczycieli lub instytucji naukowej. Szczegółowe zasady organizowania praktyk określają odrębne przepisy.

§ 25

Organizacja zajęć dodatkowych

1. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować zajęcia dodatkowe.

2. Rodzaj zajęć dodatkowych oraz ich częstotliwość jest uzgadniana z organem prowadzącym na początku roku szkolnego.

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.

4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

5. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci. Osoba ta odbiera dzieci od nauczyciela i oddaje je po zakończeniu zajęć.

6. Rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat za zajęcia dodatkowe.

ROZDZIAŁ VI

Wychowankowie przedszkola

§ 25

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola, które ukończyło 2,5 roku.

3. Dziecko w wieku powyżej 6 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego wydaje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.

5. Do przedszkola przyjmowane są również dzieci niepełnosprawne pod warunkiem przedłożenia przez rodziców orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stwierdzającego, że stan zdrowia dziecka nie wymaga opieki specjalistycznej i może przebywać w grupie rówieśniczej z zastrzeżeniem ust. 6

6. Do przedszkola nie są przyjmowane dzieci niepełnosprawne ruchowo z powodów barier architektonicznych obiektu placówki.

7. Dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

8. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 7, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia.

§ 26

1. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – edukacyjnego uwzględniając zasadę:

 •     Zaspokajania potrzeb dziecka,

 •     Aktywności,

 •     Indywidualizacji,

 •     Organizowania życia społecznego,

 •     Integracji.

2. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktycznego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

d) poszanowania jego godności osobistej,

e) poszanowania własności,

f) opieki i ochrony,

g) partnerskiej rozmowy na każdy temat.

3. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci kar naruszających ich nietykalność i godność osobistą.

4. W przedszkolu nie są stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, higieniczne, bez uprzedniego porozumienia i uzgodnień z rodzicami (prawnymi opiekunami).

5. Dziecko ma prawo do korzystania z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

6. W przedszkolu określone są prawa i obowiązki wychowanków w formie zasad opracowanych dla poszczególnych grup wiekowych.

ROZDZIAŁ VII

Rodzice (prawni opiekunowie)

§ 27

1. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:

1) Przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

2) Dopełnienie obowiązku zgłoszenia dziecka do przedszkola w celu odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i zapewnienie dziecku regularne uczęszczanie na zajęcia.

3) Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.

4) Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji.

5) Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez nich upoważnioną na piśmie osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

6) Terminowe uiszczanie odpłatności za świadczone usługi przez przedszkole.

7) Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu (trwającej powyżej 2 tygodni), a także o niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka.

8) Wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

2. W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola.

3. Jeżeli służba sanitarno - epidemiologiczna uzna placówkę za zagrożoną epidemiologicznie, dyrektor przedszkola niezwłocznie powiadamia o tym fakcie wszystkich rodziców (prawnych opiekunów) i informuje o obowiązujących w tym zakresie przepisach sanitarnych.

§ 28

1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są ze sobą współdziałać w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

1) Zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy wychowawczo - dydaktycznej w danym oddziale przedszkolnym.

2) Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat rozwoju i zachowania swojego dziecka.

3) Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.

4) Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi przedszkola wniosków z obserwacji pracy przedszkola.

5) Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo tj. Radę Rodziców.

6) Uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości , odpowiednio do potrzeb  wspomagać.

§ 29

1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami):

1) Zebranie ogólne i grupowe z rodzicami (prawnymi opiekunami).

2) Rozmowy indywidualne i konsultacje z nauczycielem i dyrektorem.

3) Kąciki informacyjne dla rodziców.

4) Zajęcia otwarte.

5) Uroczystości i imprezy przedszkolne współorganizowane z rodzicami.

6) Spotkania ze specjalistami tj. psycholog, lekarz, logopeda, pedagog itp.

7) Warsztaty metodyczne dla rodziców w ramach pedagogizacji.

2. Spotkania z rodzicami organizowane są w przedszkolu trzy razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.


ROZDZIAŁ VIII

Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi w przedszkolu

§ 30

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych mu wychowanków. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3. Nauczyciel organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny, zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno – sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.

4. Nauczyciel zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia dyrektora przedszkola o zagrożeniach dla życia i zdrowia wychowanków oraz o zaistniałych podczas zajęć wypadkach.

5. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem przedszkola oraz cywilnie i karnie za tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom w trakcie organizowanych zajęć w przedszkolu i poza placówką (wycieczki, spacery, wyjście do teatru, kina itp.)

6. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1) Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.

2) Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań. Nauczyciel otacza opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami (prawnymi opiekunami).

3) Prowadzenie w przyjęty przez siebie sposób obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia ciągłej obserwacji przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu. Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej

4) Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.

5) Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.

6) Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną itp.

7) Planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

8) Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń.

9) Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci.

10) Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

11) Prowadzenie dokumentacji z działalności wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (miesięczne plany pracy wychowawczo – dydaktycznej dla danego oddziału przedszkolnego) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12) Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących placówkę.

13) Czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.

14) Przestrzeganie wypracowanych przez Radę Pedagogiczną zasad  obowiązujących we wszystkich oddziałach.

15) Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym.

16) Poddawanie się ocenie pracy.

17) Współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo - dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci.

18) Współpraca z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe w przedszkolu.

19) Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

7. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo - oświatowych.

§ 31

Pracownicy administracji i obsługi

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości w celu zagwarantowania wychowankom przedszkola bezpiecznych warunków do wszechstronnego rozwoju.

2. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy i znajdują się one w aktach osobowych pracowników placówki.

§ 32

1. Główna księgowa jest koordynatorem i kontrolerem wszystkich operacji finansowych i gospodarczych w przedszkolu. Podlegają jej wszystkie sprawy dotyczące gospodarowania majątkiem przedszkola i środkami finansowymi bez względu na to, kto nimi gospodaruje.

2. W realizacji swoich działań współdziała z Urzędem Miejskim w Chojnowie, bankami, Urzędem Skarbowym, ZUS-em, instytucjami ubezpieczeniowymi, GUS itp.

3. Główna księgowa odpowiada za całokształt spraw finansowych i gospodarczych pod względem formalno – prawnym.

§ 33

1. Stanowisko pracy samodzielnego referenta ds. zaopatrzenia  podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola i pośrednio głównej księgowej.

2. Wykonuje prace związane ze sprawami w zakresie gospodarki materiałowo - magazynowej.

3. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

4. Wykonuje prace związane z całością spraw dotyczących żywienia.

§ 34

1. Kucharka przedszkola podlega bezpośrednio dyrektorowi i pośrednio samodzielnemu referentowi ds. zaopatrzenia.

2. Jest bezpośrednim zwierzchnikiem pomocy kuchennej.

3. Kucharka w przedszkolu odpowiada za :

- przestrzeganie zasad GMP, GHP i HACCP, dyscypliny pracy, przepisów BHP i ppoż.,

- dekadowe jadłospisy i przygotowywanie według niego posiłków,

- pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem (kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych),

- przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem,

- dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach,

- przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

- utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych,

- wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora i samodzielnego referenta ds. administracyjno- gospodarczych wynikających z organizacji pracy w placówce.

§ 35

1. Stanowisko pracy pomocy kuchennej w przedszkolu podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola, a pośrednio samodzielnemu referentowi ds. zaopatrzenia oraz kucharce.

2. Pomoc kuchenna zobowiązana jest:

- pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków,

- utrzymywać czystość i porządek na stanowisku pracy, przestrzegać zasad higieniczno - sanitarnych, przepisów BHP i ppoż. oraz dyscyplinę pracy,

- przygotowywać potrawy zgodnie z wytycznymi kucharki i prawidłowo gospodarować artykułami spożywczymi,

- myć, wyparzać naczynia i sprzęt kuchenny oraz sprzątać pomieszczenia kuchenne,

- odpowiadać za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni,

- pomagać w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęt stanowiący wyposażenie kuchni,

- wykonywać inne polecenia dyrektora i kucharki związane z organizacją pracy placówki.

§ 36

1. Stanowisko pomocy nauczyciela podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.

2. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielem przydzielonej grupy.

3. Pomoc nauczyciela przedszkola zobowiązana jest do:

- spełniania czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci zleconych przez nauczyciela danego oddziału oraz inne zadania wynikające z rozkładu czynności w ciągu dnia,

- dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,

- przestrzegania zasad BHP, przepisów ppoż. oraz dyscypliny pracy,

- utrzymania czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach,

- wykonywania innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy placówki.

§ 37

1. Stanowisko pracy konserwatora podlega bezpośrednio dyrektorowi Konserwator zobowiązany jest do:

- nadzoru nad całym obiektem.

- utrzymania czystości w przedszkolu i w otoczeniu placówki, ze szczególnym uwzględnieniem dbania o stan zieleni na terenie przedszkola.

2. W zakresie prac organizacyjno – porządkowych konserwator odpowiedzialny jest za:

- utrzymanie we wzorowej czystości i porządku stanowiska pracy,

- powierzony sprzęt, narzędzia, materiały i oszczędne nimi gospodarowanie,

- wywieszanie flag z okazji różnych świąt i uroczystości państwowych,

- pomoc w trakcie prac remontowych w przedszkolu ,

- usuwanie skutków awarii czy uszkodzeń zaistniałych na terenie przedszkola,

- zabezpieczanie terenu przedszkola przed włamaniem,

- przestrzeganie zasad BHP i przepisów ppoż. oraz dyscypliny pracy,

- wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora związanych z organizacją pracy placówki.

§ 38

Specjaliści

1. Przedszkole może zatrudniać nauczycieli specjalistów.

2. Zadania specjalistów:

1) Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dzieci;

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci;

c) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci

e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci;

f) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; g) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci; h) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2) Do zadań logopedy w przedszkolu należy:

a) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;

b) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

d) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3) Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

b) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

d) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4) Do zadań pedagoga specjalnego należy:

a) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizacja zintegrowanych działań i zajęć, określonych w programie;

b) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi;

c) udział, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

d) pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.  


ROZDZIAŁ IX

Zasady gospodarki finansowej

§ 38

1. Przedszkole jest jednostką budżetową

2. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest plan finansowy obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych do 1/12 planowanych kosztów.

3. Plan finansowy przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

4. Przedszkole rozlicza się z budżetem miasta za pośrednictwem Wydziału Finansowo - Budżetowego Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

5. Przedszkole prowadzi księgowość oraz sporządza sprawozdanie zgodnie z zakładowym planem kont.

6.Przedszkole otwiera własny rachunek w banku.

7. Z rachunku przedszkola można dokonywać wypłat do wysokości sum zgromadzonych na tym rachunku.


ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§ 39

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - dyrektora przedszkola, nauczycieli, rodziców (prawnych opiekunów), pracowników administracji i obsługi oraz wychowanków placówki.

§ 40

1. Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane w drodze uchwał Rady Pedagogicznej.

2. Zmiana statutu odbywa się w trybie art. 42 Ustawy o systemie oświaty.

3. Dyrektor przygotowuje, obwieszcza w następstwie wprowadzenia sześciu nowelizacji jednolity tekst statutu

§ 41

Dla zapewnienia znajomości Statutu dla wszystkich zainteresowanych ustala się – udostępnienie zainteresowanym Statutu w gabinecie dyrektora przedszkola

§ 42

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 43

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 44

W przypadku likwidacji przedszkola majątek i dokumentację materiałowo - finansową przejmuje organ prowadzący przedszkole, a dokumentację pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 45

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

§ 46

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 21 listopada 2017 r.

                                                                                     Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

                                                                                                                     Lucyna Spes

         STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1

W CHOJNOWIE
Tekst jednolity znowelizowany

Przyjęty Uchwałą Nr 1/2017/2018

Rady Pedagogicznej w dniu 21 listopada 2017 r.ROZDZIAŁ I

Postanowienia wstępne

§ 1

Nazwa przedszkolaNazwa przedszkola: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W CHOJNOWIE

Przedszkole jest placówką publiczną prowadzona przez Urząd Miejski w Chojnowie.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu, delegatura w Legnicy.

Siedziba przedszkola znajduje się w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 18.

Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W CHOJNOWIE

Ul. WOJSKA POLSKIEGO 18

59-225 CHOJNÓW

 

§ 2

Podstawa prawna:

Przedszkole działa na podstawie:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 694).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. poz.356).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U z 2017 r., poz.1147).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).


ROZDZIAŁ II

Ogólne informacje o przedszkolu


§ 3


1. Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyjątkiem przerw wakacyjnych – lipiec, sierpień.

2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

3. Zmianę organizacji pracy przedszkola (łączenie grup) przewiduje się w okresie przerw urlopowych, świątecznych, ferii szkolnych, a dotyczy to:

4. Zmniejszenia liczby oddziałów w przypadku, gdy zmniejszy się frekwencja dzieci w przedszkolu z uwagi na przerwę w szkołach (ferie, wakacje).

5. Przypadku, gdy w oddziale przedszkolnym frekwencja dzieci spadnie do około 50% i spowodowana jest chorobą dzieci (liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25).

6. Czas pracy przedszkola wynosi 10,5  godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.

7. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 16.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

8. Dzienny czas pracy przedszkola ustala, co roku organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola oraz czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00.


§ 4


1. Przedszkole jest jednostką budżetową , której działalność jest finansowana przez :

- Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1,

- rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu poza bezpłatną podstawę programową.

2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych .

 

§ 5


1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego d/s oświaty.

2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad wymiar zajęć ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miejskiej w Chojnowie.

3. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalania od obowiązku uiszczania opłaty, której mowa w § 5 ust. 2.

4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokości stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.

6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wnosi się w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

7. Odpłatności za przedszkole, rodzice (prawni opiekunowie) dokonują na konto bankowe wskazane przez placówkę lub w kasie przedszkola.

8. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania zawartej umowy dotyczącej świadczenia usług przedszkolnych oraz regulaminu organizacji przedszkola, w szczególności zapisów dotyczących terminowego uiszczania opłat.

 

§ 6


1. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy (m.in. odpowiednia liczba dzieci w oddziale) oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Przedszkole na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) organizuje dla dzieci nieodpłatnie zajęcia z religii, j.angielskiego. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

4.Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole zadania, o którym mowa w § 6 ust. 3 określają odrębne przepisy.

5.W przedszkolu na wniosek rodziców mogą być realizowane świadczenia dodatkowe obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze odbywające się poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej.

6.Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględnia w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe wychowanków oraz zależą od wyboru rodziców (prawnych opiekunów). Za tego typu zajęcia nie mogą być pobierane od rodziców (prawnych opiekunów). opłaty.

7.Czas trwania zajęć dodatkowych tj. nauka języka obcego, tańce itp. jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich i około 30 minut dla dzieci 5-6 letnich.

8.Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola.

9. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.ROZDZIAŁ III

Cele i zadania przedszkola

§ 7


1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych

Celem przedszkola jest:

a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym , co jest dobre a co złe.

c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych warunkach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

d) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i z dorosłymi.

e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

h) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2. Przedszkole realizuje zadania w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi, z dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otocznia.

5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7) Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

8) Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

9) Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną .

14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16) Umożliwianie wychowankom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.


§ 8

 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi i zapewnia im bezpieczeństwo dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1)  Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki.

2)  Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

3)  Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.

2. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc dla rodziców i nauczycieli.

3. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o przyznanie pomocy materialnej stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji losowo – materialnej.

4. W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców (prawnych opiekunów) obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą być odbierane przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów).


§ 9

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna


1. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności

2) problemów emocjonalnych

3) z deficytów rozwoju lub ze specyficznych trudności w uczeniu się

4) z zaburzeń komunikacji językowej

5) z choroby przewlekłej

6) ze zdarzeń traumatycznych

7) szczególnych uzdolnień

8) z niepowodzeń edukacyjnych

9) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi

10) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w toku bieżącej pracy przez nauczycieli oraz w następujących formach:

1) zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia

2) zajęcia specjalistyczne:

a) korekcyjno-kompensacyjne,

b) logopedyczne,

c) socjoterapeutyczne i inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

3)porady i konsultacje.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

4. Formy pomocy, wymiar godzin oraz okres udzielania ustala dyrektor przedszkola.

5. Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców o objęciu ich dzieci formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci oraz nauczycielom. Pomoc udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci.

7. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli:

1) porady

2) konsultacje

3) warsztaty

4) szkolenia

8. Zasady udzielania pomocy w przedszkolu:

1) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

2) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele w toku bieżącej pracy oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana z inicjatywy:

1) dyrektora

2) rodziców dziecka

3) nauczyciela

4) specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem

5) pielęgniarki środowiskowej, higienistki

6) pomocy nauczyciela

7) poradni

8) pracownika socjalnego

9) asystenta rodziny

10) kuratora sądowego

10. W przedszkolu mogą przebywać dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Realizacja orzeczeń następuje w zakresie możliwości lokalowych i kadrowych przedszkola, w formach i wymiarze zatwierdzonym przez organ prowadzący.

11. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje się zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

12. Zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności.

13. W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego mogą być zatrudnieni dodatkowo nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

14. Przedszkole gromadzi w indywidualnej teczce dla każdego dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, lekarza.

15. Zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej są dokumentowane wg odrębnych przepisów.

ROZDZIAŁ IV

Organy przedszkola

§ 10Organami przedszkola są:

1. Dyrektor przedszkola.

2. Rada Pedagogiczna.

3. Rada Rodziców.

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem.§ 11

Dyrektor przedszkola1.Dyrektor przedszkola wybierany jest w drodze konkursu ogłoszonego przez organ prowadzący.

2. Dyrektor kieruje przedszkolem na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa.

3. Dyrektor przedszkola w szczególności:

a) kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz,

b) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym placówki oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie,

c) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

d) wydaje zarządzenia wewnętrzne w ramach obowiązujących przepisów oraz podjętych przez Radę Pedagogiczną uchwał,

e) prowadzi dokumentację kancelaryjno – archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi:

a) kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników placówki,

b) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodne z przepisami Kodeksu pracy, bhp i p.poż.,

c) przyznaje nagrody, udziela kary pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową,

d) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

e) administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,

f) współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.

5. Sprawuje nadzór pedagogiczny, gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach.

6. Stwarza wychowankom optymalne warunki do ich wszechstronnego rozwoju:

a) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa dziecka w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym,

b) ustala ramowy rozkład dnia na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy wychowanków oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

c) przygotowuje arkusz organizacyjny przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu i do zaopiniowania organowi nadzoru pedagogicznego,

d) podejmuje decyzję o przyjęciu lub skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu jej przez Radę Pedagogiczną,

e) w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolu opracowuje w uzgodnieniu z organem prowadzącym – przedszkolny program i harmonogram poprawy efektywności nauczania i wychowania.

7. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały w ramach jej kompetencji stanowiących oraz wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia stosowne organa.

8. W wykonywaniu swoich zadań współdziała z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi placówkę.

9. Koordynuje współdziałanie organów przedszkola, zapewnia im swobodne działanie zgodne z prawem oraz wymianę informacji między nimi.

10. Ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.


§ 12


Rada Pedagogiczna


1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz propozycji jego zmian i przedstawia go do uchwalenia Radzie Pedagogicznej,

b) zatwierdzanie planów pracy przedszkola.

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców.

d) uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej.

e) ustalanie tygodniowego rozkładu godzin w grupach.

f) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola.

g) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

h) uchwalanie po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców zestawu programów wychowania przedszkolnego i zestawu podręczników, biorąc pod uwagę możliwości dzieci.

i) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

Rada Pedagogiczna opiniuje:

1. Projekt planu finansowego przedszkola.

2. Wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli.

3. Organizację pracy przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia.

4. Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych.

5. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

6. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

8. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy jej członków.

9. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

10. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw, które mogą naruszać dobro osobiste. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka.

11. Dyrektor przedszkola może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

12. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności,  który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem przedszkola.


§ 13


Rada Rodziców

 

1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola, działającym na rzecz placówki i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebranie rodziców danego oddziału.

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa:

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

5. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem przedszkola.

Rada Rodziców:

- może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,

- współdziała z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych na dzieci przez rodzinę i przedszkole,

- uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb jej wychowanków.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

- uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane na wychowanków, a realizowane przez nauczycieli,

- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania - w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu,

- opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

- opiniowanie zestawu programów wychowania przedszkolnego i zestawu podręczników zaproponowanych przez Radę Pedagogiczną.

6. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor przedszkola.

7. Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym, bądź w roli obserwatora członkowie Rady Pedagogicznej.

8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.


§ 14


Zasady współdziałania organów przedszkola


1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2. W przedszkolu mogą działać z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

3. Podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, o której mowa w ust. 2, wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.ROZDZIAŁ V

Organizacja pracy przedszkola


§ 15

 

1 Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i funkcjonuje w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Przedszkole organizuje oddziały dla dzieci w celu realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.


§ 16


1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia. Arkusz organizacyjny przedszkola zaopiniowany jest przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący.

2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu, dyrektor przedszkola sporządza aneks, który zatwierdza organ prowadzący.

3. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

- liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów.

- liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych.

- ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący

- dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola.

4. Przerwy wakacyjne w pracy przedszkola wykorzystywane są do przeprowadzenia prac modernizacyjnych, remontowych oraz  porządkowo – gospodarczych.

5. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 140.


§ 17


Zasady i tryb rekrutacji dzieci do przedszkola

 

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa Regulamin Rekrutacji Dzieci do Przedszkoli uchwalony przez Radę Pedagogiczną w oparciu o przepisy.

3. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

- dzieci, które obejmuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 6 i 5 letnie,

- dzieci matek/ ojców samotnie wychowujących dzieci,

- dzieci matek/ ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji,

- dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,

- dzieci uczęszczające już do przedszkola,

- rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola,

- dzieci rodziców pracujących.

4. W przypadku, kiedy dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola przez Komisję Kwalifikacyjną, rodzic ma prawo odwołać się na piśmie do dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania i udzielenia odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma.

 

§ 18


1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział przedszkolny złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku.

2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach i liczbę godzin dydaktycznych - co roku zatwierdza organ prowadzący.

3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i dydaktycznej oraz jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.


§ 19


1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

a) sale zajęć,

b) łazienki,

c) pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i socjalne,

d) pion kuchenny,

e) szatnie dla dzieci i personelu,

f) ogród przedszkolny.

2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku i potrzeb wychowanków.

3. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym.

4. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne dla wychowanków.

5. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.


§ 20


Organizacja pracy przedszkola

 

1. Organizacja pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w przedszkolu odbywa się w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczyciela i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej programy wychowania przedszkolnego.

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci,

d) metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)

3. Program wychowania przedszkolnego jest poprawny pod względem merytorycznym i metodycznym.


§ 21


1. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań i propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

2. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.


§ 22


1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów).

2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego, adres zamieszkania osoby wskazanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

5. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może być pod wpływem środków odurzających lub pod wpływem alkoholu.

6. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.00 do 8.00 z uwzględnieniem ust. 7.

7. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie do przedszkola  było zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie.

8. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16.30.

 

§ 23


Przypadki, w których dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków


1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków uczęszczających do przedszkola z zastrzeżeniem pkt. 1.1 w następujących przypadkach:

1) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 1 okresu płatniczego,

2) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola.

3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu w części dotyczącej organizacji pracy przedszkola i wychowanków.

4) utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia, choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie rówieśniczej.

5) ze względu na zachowanie dziecka, które uniemożliwia zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa oraz nie podjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania tego problemu lub, gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji.

2. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola w sytuacji określonej w ust. 1 pkt 5 dyrektor przedszkola zobowiązany jest podjąć następujące działania:

1) zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka,

2) zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc,

3) zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie oraz o zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola,

4) zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.

3. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy z przyczyn określonych w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 14 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

4. Nie można skreślić z listy wychowanków dziecko odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. W przypadku zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 1 miesiąca płatniczego, dyrektor podejmuje decyzję o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału przedszkolnego działającego na terenie Miasta Chojnowa, realizującego jedynie podstawę programową wychowania przedszkolnego .


§ 24

 

Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb zakładu kształcenia nauczycieli lub instytucji naukowej. Szczegółowe zasady organizowania praktyk określają odrębne przepisy.

§ 25


Organizacja zajęć dodatkowych


1. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować zajęcia dodatkowe.

2. Rodzaj zajęć dodatkowych oraz ich częstotliwość jest uzgadniana z organem prowadzącym na początku roku szkolnego.

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.

4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

5. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci. Osoba ta odbiera dzieci od nauczyciela i oddaje je po zakończeniu zajęć.

6. Rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat za zajęcia dodatkowe.


ROZDZIAŁ VI

Wychowankowie przedszkola


§ 25

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola, które ukończyło 2,5 roku.

3. Dziecko w wieku powyżej 6 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego wydaje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.

5. Do przedszkola przyjmowane są również dzieci niepełnosprawne pod warunkiem przedłożenia przez rodziców orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stwierdzającego, że stan zdrowia dziecka nie wymaga opieki specjalistycznej i może przebywać w grupie rówieśniczej z zastrzeżeniem ust. 6

6. Do przedszkola nie są przyjmowane dzieci niepełnosprawne ruchowo z powodów barier architektonicznych obiektu placówki.

7. Dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

8. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 7, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia.


§ 26


1. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – edukacyjnego uwzględniając zasadę:

 •     Zaspokajania potrzeb dziecka,

 •     Aktywności,

 •     Indywidualizacji,

 •     Organizowania życia społecznego,

 •     Integracji.

2. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktycznego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

d) poszanowania jego godności osobistej,

e) poszanowania własności,

f) opieki i ochrony,

g) partnerskiej rozmowy na każdy temat.

3. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci kar naruszających ich nietykalność i godność osobistą.

4. W przedszkolu nie są stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, higieniczne, bez uprzedniego porozumienia i uzgodnień z rodzicami (prawnymi opiekunami).

5. Dziecko ma prawo do korzystania z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

6. W przedszkolu określone są prawa i obowiązki wychowanków w formie zasad opracowanych dla poszczególnych grup wiekowych.


ROZDZIAŁ VII

Rodzice (prawni opiekunowie)


§ 27

 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:

1) Przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

2) Dopełnienie obowiązku zgłoszenia dziecka do przedszkola w celu odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i zapewnienie dziecku regularne uczęszczanie na zajęcia.

3) Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.

4) Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji.

5) Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez nich upoważnioną na piśmie osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

6) Terminowe uiszczanie odpłatności za świadczone usługi przez przedszkole.

7) Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu (trwającej powyżej 2 tygodni), a także o niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka.

8) Wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

2. W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola.

3. Jeżeli służba sanitarno - epidemiologiczna uzna placówkę za zagrożoną epidemiologicznie, dyrektor przedszkola niezwłocznie powiadamia o tym fakcie wszystkich rodziców (prawnych opiekunów) i informuje o obowiązujących w tym zakresie przepisach sanitarnych.

 

§ 28

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są ze sobą współdziałać w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

1) Zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy wychowawczo - dydaktycznej w danym oddziale przedszkolnym.

2) Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat rozwoju i zachowania swojego dziecka.

3) Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.

4) Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi przedszkola wniosków z obserwacji pracy przedszkola.

5) Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo tj. Radę Rodziców.

6) Uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości , odpowiednio do potrzeb  wspomagać.


§ 29


1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami):

1) Zebranie ogólne i grupowe z rodzicami (prawnymi opiekunami).

2) Rozmowy indywidualne i konsultacje z nauczycielem i dyrektorem.

3) Kąciki informacyjne dla rodziców.

4) Zajęcia otwarte.

5) Uroczystości i imprezy przedszkolne współorganizowane z rodzicami.

6) Spotkania ze specjalistami tj. psycholog, lekarz, logopeda, pedagog itp.

7) Warsztaty metodyczne dla rodziców w ramach pedagogizacji.

2. Spotkania z rodzicami organizowane są w przedszkolu trzy razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.


ROZDZIAŁ VIII

Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi w przedszkolu


§ 30


Nauczyciele wychowania przedszkolnego


1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych mu wychowanków. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3. Nauczyciel organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny, zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno – sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.

4. Nauczyciel zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia dyrektora przedszkola o zagrożeniach dla życia i zdrowia wychowanków oraz o zaistniałych podczas zajęć wypadkach.

5. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem przedszkola oraz cywilnie i karnie za tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom w trakcie organizowanych zajęć w przedszkolu i poza placówką (wycieczki, spacery, wyjście do teatru, kina itp.)

6. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1) Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.

2) Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań. Nauczyciel otacza opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami (prawnymi opiekunami).

3) Prowadzenie w przyjęty przez siebie sposób obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia ciągłej obserwacji przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu. Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej

4) Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.

5) Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.

6) Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną itp.

7) Planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

8) Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń.

9) Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci.

10) Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

11) Prowadzenie dokumentacji z działalności wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (miesięczne plany pracy wychowawczo – dydaktycznej dla danego oddziału przedszkolnego) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12) Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących placówkę.

13) Czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.

14) Przestrzeganie wypracowanych przez Radę Pedagogiczną zasad  obowiązujących we wszystkich oddziałach.

15) Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym.

16) Poddawanie się ocenie pracy.

17) Współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo - dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci.

18) Współpraca z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe w przedszkolu.

19) Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

7. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo - oświatowych.

 

§ 31


Pracownicy administracji i obsługi

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości w celu zagwarantowania wychowankom przedszkola bezpiecznych warunków do wszechstronnego rozwoju.

2. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy i znajdują się one w aktach osobowych pracowników placówki.


§ 32

 

1. Główna księgowa jest koordynatorem i kontrolerem wszystkich operacji finansowych i gospodarczych w przedszkolu. Podlegają jej wszystkie sprawy dotyczące gospodarowania majątkiem przedszkola i środkami finansowymi bez względu na to, kto nimi gospodaruje.

2. W realizacji swoich działań współdziała z Urzędem Miejskim w Chojnowie, bankami, Urzędem Skarbowym, ZUS-em, instytucjami ubezpieczeniowymi, GUS itp.

3. Główna księgowa odpowiada za całokształt spraw finansowych i gospodarczych pod względem formalno – prawnym.


§ 33

 

1. Stanowisko pracy samodzielnego referenta ds. zaopatrzenia  podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola i pośrednio głównej księgowej.

2. Wykonuje prace związane ze sprawami w zakresie gospodarki materiałowo - magazynowej.

3. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

4. Wykonuje prace związane z całością spraw dotyczących żywienia.

 

§ 34

 

1. Kucharka przedszkola podlega bezpośrednio dyrektorowi i pośrednio samodzielnemu referentowi ds. zaopatrzenia.

2. Jest bezpośrednim zwierzchnikiem pomocy kuchennej.

3. Kucharka w przedszkolu odpowiada za :

- przestrzeganie zasad GMP, GHP i HACCP, dyscypliny pracy, przepisów BHP i ppoż.,

- dekadowe jadłospisy i przygotowywanie według niego posiłków,

- pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem (kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych),

- przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem,

- dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach,

- przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

- utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych,

- wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora i samodzielnego referenta ds. administracyjno- gospodarczych wynikających z organizacji pracy w placówce.


§ 35


1. Stanowisko pracy pomocy kuchennej w przedszkolu podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola, a pośrednio samodzielnemu referentowi ds. zaopatrzenia oraz kucharce.

2. Pomoc kuchenna zobowiązana jest:

- pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków,

- utrzymywać czystość i porządek na stanowisku pracy, przestrzegać zasad higieniczno - sanitarnych, przepisów BHP i ppoż. oraz dyscyplinę pracy,

- przygotowywać potrawy zgodnie z wytycznymi kucharki i prawidłowo gospodarować artykułami spożywczymi,

- myć, wyparzać naczynia i sprzęt kuchenny oraz sprzątać pomieszczenia kuchenne,

- odpowiadać za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni,

- pomagać w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęt stanowiący wyposażenie kuchni,

- wykonywać inne polecenia dyrektora i kucharki związane z organizacją pracy placówki.


§ 36


1. Stanowisko pomocy nauczyciela podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.

2. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielem przydzielonej grupy.

3. Pomoc nauczyciela przedszkola zobowiązana jest do:

- spełniania czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci zleconych przez nauczyciela danego oddziału oraz inne zadania wynikające z rozkładu czynności w ciągu dnia,

- dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,

- przestrzegania zasad BHP, przepisów ppoż. oraz dyscypliny pracy,

- utrzymania czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach,

- wykonywania innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy placówki.

 

§ 37

 

1. Stanowisko pracy konserwatora podlega bezpośrednio dyrektorowi Konserwator zobowiązany jest do:

- nadzoru nad całym obiektem.

- utrzymania czystości w przedszkolu i w otoczeniu placówki, ze szczególnym uwzględnieniem dbania o stan zieleni na terenie przedszkola.

2. W zakresie prac organizacyjno – porządkowych konserwator odpowiedzialny jest za:

- utrzymanie we wzorowej czystości i porządku stanowiska pracy,

- powierzony sprzęt, narzędzia, materiały i oszczędne nimi gospodarowanie,

- wywieszanie flag z okazji różnych świąt i uroczystości państwowych,

- pomoc w trakcie prac remontowych w przedszkolu ,

- usuwanie skutków awarii czy uszkodzeń zaistniałych na terenie przedszkola,

- zabezpieczanie terenu przedszkola przed włamaniem,

- przestrzeganie zasad BHP i przepisów ppoż. oraz dyscypliny pracy,

- wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora związanych z organizacją pracy placówki.


§ 38


Specjaliści


1. Przedszkole może zatrudniać nauczycieli specjalistów.

2. Zadania specjalistów:

1) Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dzieci;

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci;

c) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci

e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci;

f) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; g) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci; h) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2) Do zadań logopedy w przedszkolu należy:

a) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;

b) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

d) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3) Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

b) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

d) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4) Do zadań pedagoga specjalnego należy:

a) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizacja zintegrowanych działań i zajęć, określonych w programie;

b) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi;

c) udział, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

d) pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.  


ROZDZIAŁ IX

Zasady gospodarki finansowej


§ 38


1. Przedszkole jest jednostką budżetową

2. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest plan finansowy obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych do 1/12 planowanych kosztów.

3. Plan finansowy przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

4. Przedszkole rozlicza się z budżetem miasta za pośrednictwem Wydziału Finansowo - Budżetowego Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

5. Przedszkole prowadzi księgowość oraz sporządza sprawozdanie zgodnie z zakładowym planem kont.

6.Przedszkole otwiera własny rachunek w banku.

7. Z rachunku przedszkola można dokonywać wypłat do wysokości sum zgromadzonych na tym rachunku.


ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe


§ 39

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - dyrektora przedszkola, nauczycieli, rodziców (prawnych opiekunów), pracowników administracji i obsługi oraz wychowanków placówki.


§ 40

 

1. Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane w drodze uchwał Rady Pedagogicznej.

2. Zmiana statutu odbywa się w trybie art. 42 Ustawy o systemie oświaty.

3. Dyrektor przygotowuje, obwieszcza w następstwie wprowadzenia sześciu nowelizacji jednolity tekst statutu.


§ 41


Dla zapewnienia znajomości Statutu dla wszystkich zainteresowanych ustala się – udostępnienie zainteresowanym Statutu w gabinecie dyrektora przedszkola

 

§ 42


Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

 

§ 43

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 44

 

W przypadku likwidacji przedszkola majątek i dokumentację materiałowo - finansową przejmuje organ prowadzący przedszkole, a dokumentację pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej organ sprawujący nadzór pedagogiczny.


§ 45

 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

 

§ 46

 

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

w dniu 21 listopada 2017 r.

                                                                                                                      Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

                                                                                                                                               Grażyna Babiarz

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie