Zarządzenia Dyrektora o zmianie stawki żywieniowejZarządzenie nr 12/2018/2019

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie w sprawie dziennej stawki żywieniowej


Na podstawie§ 5 pkt. 4 Statutu Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie zarządzam, co następuje:


§ 1

Z dniem  3 czerwca 2019 r. w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie podwyższeniu ulega stawka żywieniowa. Wzrasta z 6 zł na 7 zł.


§ 2

Podwyższenie stawek żywieniowych – obowiązujących od stycznia 2015 r. - spowodowane jest wzrostem cen produktów spożywczych. Decyzja o podwyższeniu stawki żywieniowej została podjęta po dokonaniu wstępnej kalkulacji kosztów produktów wykorzystywanych do sporządzania posiłków, które muszą spełniać wymogi zdrowego żywienia i prawidłowego komponowania posiłków.


§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2019 r.


Lucyna Spes

Dyrektor przedszkola

                                                         Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 1 z siedzibą w Chojnowie, przy ul. Wojska Polskiego 18, reprezentowane przez dyrektora przedszkola.

 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: tel. 500 325 811.

 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 4. Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi

 5. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania

 6. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

 7. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:

  • osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych

  • podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)

 8. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych

 9. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania

 10. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie