KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:


 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Przedszkole Miejskie Nr 1.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Przedszkole Miejskie Nr 1, 59-225 Chojnów, ul. Wojska Polskiego 18

 2. przez adres email: pm1-dyrektor@chojnow.eu

 3. telefonicznie: 76 818 80 56

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Radosław Kichewko.
  Można  się z nim kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Przedszkole Miejskie Nr 1, 59-225 Chojnów, ul. Wojska Polskiego 18 z dopiskiem „IOD"

 2. przez adres e-mail: iod@kichewko.com

 3. telefonicznie: +48 665 113 071

 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przeciwnym wypadku,  zapytamy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych.


      4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych podpisanych
  z Administratorem przetwarzają dane osobowe jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z Administratorem,

 3. podmioty realizujące zadania na zlecenie Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych Przedszkola Miejskiego Nr 1.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazany w przepisach o archiwizacji.

 2. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  (adres, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. 1 oraz pkt. 2.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie