Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Deklaracja dostępności Przedszkola


Miejskiego nr 1 w Chojnowie


Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie www.przedszkole1.chojnow.eu

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-11-26 

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2021-04-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

E-mail: pm1-dyrektor@wp.pl

Telefon: 76 818 8056

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,

 • zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,

 • wnioskowania o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,  

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie

Adres: ul. Wojska Polskiego 18, 59-225 Chojnów

e-mail: pm1-dyrektor@wp.pl

Telefon: 76 818 8056

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

 • Przedszkole nie dysponuje miejscami parkingowymi. Przy budynku, przy ulicy istnieje możliwość parkowania do 20 minut, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 • Do Przedszkola można wejść z psem asystującym.

 • W budynku Przedszkola istnieją bariery w komunikacji poziomej i pionowej: progi, schody węższe niż 120 cm.

 • Wejście do budynku poprzedza niewysoki próg wprowadzający do tzw. wiaty. Za drzwiami wejściowymi do pomieszczeń biurowych i szatni dla dzieci prowadzi 8 stopni, zabezpieczonych jednostronnie poręczą. Ze względu na szerokość schodów – poniżej 120 cm - nie ma możliwości rozłożenia przenośnego podjazdu.

 • Schody klatki schodowej, prowadzące do sal dydaktycznych ( na parterze – 15 stopni, do dal dydaktycznych na piętrze: wewnętrzne lewe19/wewnętrzne prawe21) nie są obecnie wyposażone w ułatwienia zwiększające dostępność, są wyposażone w poręcze zamontowane tylko jednostronnie.

 • Na terenie budynku Przedszkola nie ma możliwości poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

 • Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększony druk dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

 • W budynku nie występują dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

 • Toaleta dla personelu znajdująca się w piwnicy budynku nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia

Ułatwienia na stronie internetowej www.przedszkole1.chojnow.eu

Strona internetowa www.przedszkole1.chojnow.eu posiada następujące ułatwienia:

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5

 • WCAG 2.0 (poziom AA)

Kompatybilność:

 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych 

 • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.:

 • zmiana wielkości czcionki,

 • zmiana kontrastu,

 • większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,

 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Pomoc w nawigacji:

Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

Skróty klawiaturowe:

CTRL+U – Menu dostępności

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


Inne informacje i oświadczenia

Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.Nie ma wersji archiwalnych
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie