Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Deklaracja dostępności Przedszkola


Miejskiego nr 1 w Chojnowie


Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie www.przedszkole1.chojnow.eu

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-11-26 

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2021-04-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

E-mail: pm1-dyrektor@wp.pl

Telefon: 76 818 8056

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,

 • zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,

 • wnioskowania o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,  

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie

Adres: ul. Wojska Polskiego 18, 59-225 Chojnów

e-mail: pm1-dyrektor@wp.pl

Telefon: 76 818 8056

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

 • Przedszkole nie dysponuje miejscami parkingowymi. Przy budynku, przy ulicy istnieje możliwość parkowania do 20 minut, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 • Do Przedszkola można wejść z psem asystującym.

 • W budynku Przedszkola istnieją bariery w komunikacji poziomej i pionowej: progi, schody węższe niż 120 cm.

 • Wejście do budynku poprzedza niewysoki próg wprowadzający do tzw. wiaty. Za drzwiami wejściowymi do pomieszczeń biurowych i szatni dla dzieci prowadzi 8 stopni, zabezpieczonych jednostronnie poręczą. Ze względu na szerokość schodów – poniżej 120 cm - nie ma możliwości rozłożenia przenośnego podjazdu.

 • Schody klatki schodowej, prowadzące do sal dydaktycznych ( na parterze – 15 stopni, do dal dydaktycznych na piętrze: wewnętrzne lewe19/wewnętrzne prawe21) nie są obecnie wyposażone w ułatwienia zwiększające dostępność, są wyposażone w poręcze zamontowane tylko jednostronnie.

 • Na terenie budynku Przedszkola nie ma możliwości poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

 • Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększony druk dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

 • W budynku nie występują dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

 • Toaleta dla personelu znajdująca się w piwnicy budynku nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia

Ułatwienia na stronie internetowej www.przedszkole1.chojnow.eu

Strona internetowa www.przedszkole1.chojnow.eu posiada następujące ułatwienia:

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5

 • WCAG 2.0 (poziom AA)

Kompatybilność:

 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych 

 • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.:

 • zmiana wielkości czcionki,

 • zmiana kontrastu,

 • większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,

 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Pomoc w nawigacji:

Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

Skróty klawiaturowe:

CTRL+U – Menu dostępności

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


Inne informacje i oświadczenia

Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie