OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW (42.00 kb)

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 1 (44.00 kb)

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 2 (26.50 kb)

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA (44.50 kb)


UWAGA!!!

Kochani Rodzice,

W związku z decyzją Premiera, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dotyczącej otwarcia przedszkoli i żłobków od 06.05 br. informuję,
że w tym terminie nie było możliwe uruchomienie naszej placówki.

Nasze przedszkole zostanie otwarte dnia 25 maja br. i będzie działało w szczególnym reżimie sanitarnym.

Bardzo tęsknimy za naszymi Dziećmi i zależy nam na jak najszybszym uruchomieniu placówki, jednak w tej decyzji kierowaliśmy się przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem dzieci oraz personelu. Przedszkole będzie otwarte w godz. od 6:30 – 16.00.

Ze względu na zwiększony reżim sanitarny i konieczność realizacji wytycznych GIS dziecko może zostać odebrane najpóźniej do godz. 15:45.

Nieprzestrzeganie wytycznych i zaleceń w procedurach może skutkować odmową przyjęcia dziecka do przedszkola.

W związku z wytycznymi GIS liczba miejsc dla dzieci będzie bardzo ograniczona, w sali przedszkolnej może być 1 osoba na 4 m2. Liczba dzieci w grupie będzie maksymalnie wynosić 12. Pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia opiekuńcze będą miały dzieci obojga pracujących rodziców (czyli rodziców, którzy obecnie nie są na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i nie pracują zdalnie w domu), przynajmniej jeden z rodziców pracuje w służbie zdrowia, policji, straży pożarnej, handlu.

W związku z panującą pandemią i wzrostem zachorowań placówka
w szczególnym reżimie sanitarnym będzie przyjmowała dzieci tylko tych rodziców, którzy nie mogą im zapewnić opieki w domu.

Na terenie placówki dzieci i nauczyciele nie muszą nosić maseczek. Rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko musi mieć maseczkę.

W przedsionku przedszkola rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym, a dzieci przed wejściem do sali myją ręce mydłem.

SENIORZY powyżej 60 roku życia nie mają możliwości wejścia na teren placówki. W związku z tym osoba upoważniona do odbioru dziecka nie może być seniorem i mieć powyżej 60 lat. Przyprowadzenie i odebranie dziecka z przedszkola sygnalizujecie Państwo przez domofon znajdujący się przed wejściem. W przedsionku/wiatrołapie przedszkola może przebywać tylko jeden rodzic i jego dziecko/dzieci. Bardzo przepraszamy, ale jest to konieczny środek ostrożności. Prosimy o zachowanie odstępu przed placówką ok. 2 m od innych dzieci i ich rodziców.

Na czas pracy przedszkola placówka jest zamykana i nikt nie może wejść na jej teren, prócz dzieci i ich rodziców, pracowników i kontrahentów.

Dziecko odbierane i przyprowadzane jest przez upoważnionego pracownika przedszkola, rodzice nie wchodzą do przedszkola, poza przedsionek/wiatrołap.

Dziecko przed wejściem do placówki ma badaną temperaturę, warunkiem przyjęcia dziecka jest zgoda na mierzenie temperatury. Nie przyjmiemy dziecka, które ma jakiekolwiek objawy chorobowe (np. katar, kaszel, stan podgorączkowy - 37° C i więcej).
W przypadku pojawienia się powyższych objawów w placówce dziecko jest natychmiast izolowane w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, a rodzic, BĄDŹ UPOWAŻNIONA PRZEZ NIEGO PISEMNIE osoba, ma obowiązek niezwłocznie – na przestrzeni 30 ‘odebrać dziecko z placówki.

Kontynuacja zdalnej nauki w dotychczasowej formie, propozycje zajęć będą publikowane na stronie internetowej przedszkola. W przedszkolu będą realizowane zajęcia opiekuńczo –wychowawcze.

Rodzice mają obowiązek podpisania:

  1. Oświadczenia nr 1 o świadomości zagrożenia związanego z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola w obecnym czasie,

  2. Oświadczenia nr 2 o zapoznaniu się z Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie w związku z wystąpieniem COVID-19

  3. Upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola

Są one umieszczone powyżej na stronie internetowej przedszkola - https://przedszkole1.chojnow.eu/  w zakładce: Dla Rodziców/OTWIERAMY PRZEDSZKOLE

Wypełnione w/w dokumenty proszę zeskanować lub sfotografować, a następnie przesłać DO PIĄTKU 22.05.2020 r. – GODZ. 24:00 NA ADRES: pm1-dyrektor@wp.pl

Przesłanie dokumentacji w wersji elektronicznej warunkuje przyjęcie dziecka do przedszkola i wpuszczenie Państwa do placówki w poniedziałek – 25.05.2020 r.

ZOBOWIĄZUJĘ PAŃSTWA DO DOSTARCZENIA ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW W PONIEDZIAŁEK – 25.05.2020 r. DO PRZEDSZKOLA I WRĘCZENIE PRACOWNIKOM PLACÓWKI PODCZAS ODDAWANIA DZIECKA!!!

Proszę pamiętać o zakazie przynoszenia przez dzieci zabawek i innych sprzętów. Proszę pamiętać o odpowiedzialności za siebie, swoje dziecko , inne dzieci i pracowników przedszkola – dlatego PROSZĘ o nieprzyprowadzanie dzieci w sytuacji, gdy w domu jest osoba w kwarantannie, izolacji lub ma objawy chorobowe.

Wprowadzane środki bezpieczeństwa są niezbędne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi GIS. Dlatego PROSZĘ o ich przestrzeganie i stosowanie się do wytycznych.

Lucyna Spes – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie w związku z wystąpieniem COVID-19 (117.00 kb)

Aneks nr 1 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa (341.41 kb)


Informacja dla Rodziców, którzy deklarują obecność dziecka w przedszkolu od 25 maja 2020 r.

Podstawa prawna:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. (z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

DRODZY RODZICE! Wytyczne GIS tu: https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddzia%C5%82%C3%B3w-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dzie%C4%87mi-w-wieku-do-lat-3.pdf

Aby spełnić wskazane wyżej obostrzenia sanitarne i realizować wytyczne zaleceń GIS, możliwe jest przyjęcie 35 dzieci. Dlatego zgodnie z wytycznymi w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci obojga rodziców pracujących i będących pracownikami (przynajmniej jedno z rodziców) systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych oraz realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Podczas „naboru" dzieci do przedszkola od 25 maja br. nie będą brane pod uwagę dzieci rodziców, którzy: są na urlopach macierzyńskich/wychowawczych; mają możliwość wykonywania pracy zdalnej; rodziców niepracujących, bądź niewykonujących w/w zawodów.

Rodziców chcących wysłać dziecko do przedszkola od 25 maja br. – zgodnie z w/w wytycznymi proszę o zapoznanie się z treścią Oświadczenia Rodzica, które stanowi załącznik do niniejszej informacji (znajduje się poniżej), wydrukowanie go i przesłanie jego zdjęcia, skanu w wersji elektronicznej na adres: pm1-dyrektor@chojnow.eu do poniedziałku – 18. 05. 2020r. do godz.15.

W poniedziałek – 18 maja br., w godz. 8:30 – 12:00 istnieje również możliwość osobistego dostarczenia oświadczenia – PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNIE. Numer telefonu: 768188056

Lucyna Spes – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie

Oświadczenie Rodzica (42.00 kb)


 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie