Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie

1.  Dyżur wakacyjny jest organizowany w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie w roku szkolnym 2021/2022 od 1 lipca do 29 lipca 2022 r. Pierwszeństwo skorzystania z opieki w tym czasie mają  dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2021/2022 do tego przedszkola.

2.   Na dyżur lipcowy  zapisywane są dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i niekorzystających w tym okresie z urlopu.

3.     Decyzję o przyjęciu dziecka z innego przedszkola w okresie wakacji podejmuje dyrektor, uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola oraz plan urlopowy nauczycieli i wynikającą z niego liczbę grup przedszkolnych.

4.     Podstawą przyjęcia dziecka jest wykonanie przez rodziców/opiekunów prawnych następujących czynności:

a)    Wypełnienie i podpisanie Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny oraz dostarczenie jej w terminie do 10 czerwca 2022 r. do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym;

               b)          Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola rodzice/opiekunowie prawni pobierają ze strony internetowej przedszkola lub od nauczycielek w poszczególnych grupach. Wzory  kart zgłoszenia dziecka stanowią załączniki do niniejszych zasad.


Karty zgłoszenia oraz Klauzulę RODO dla Rodziców Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 znajdą Państwo poniżej.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W CHOJNOWIE NA LIPIEC 2022 r. (37.50 kb)


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 W CHOJNOWIE DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W CHOJNOWIE NA LIPIEC 2022 (51.50 kb)


PM3 KLAUZULA RODO (38.00 kb)

Nie ma wersji archiwalnych
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie