Aktualności

Informacja dla Rodziców, którzy deklarują obecność dziecka w przedszkolu od 25 maja 2020 r.
Od 25 maja 2020 r. istnieje możliwość otwarcia przedszkola, co nie oznacza powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania przedszkola. Chcąc spełnić obostrzenia sanitarne i realizować wytyczne GIS (podstawa prawna i wytyczne GIS, MZ i MEN w zakładce Dla Rodziców/Otwieramy przedszkole), możliwe jest przyjęcie 35 dzieci. Dlatego zgodnie z wytycznymi w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci obojga rodziców pracujących i będących pracownikami (przynajmniej jedno z rodziców) systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych oraz realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Podczas „naboru” dzieci do przedszkola od 25 maja br. nie będą brane pod uwagę dzieci rodziców, którzy: są na urlopach macierzyńskich/wychowawczych; mają możliwość wykonywania pracy zdalnej; rodziców niepracujących, bądź niewykonujących w/w zawodów. Rodziców chcących wysłać dziecko do przedszkola od 25 maja br. – zgodnie z w/w wytycznymi proszę o zapoznanie się z treścią Oświadczenia Rodzica, które stanowi załącznik do niniejszej informacji (znajduje się w zakładce Dla Rodziców/Otwieramy przedszkole), wydrukowanie go i przesłanie jego zdjęcia, skanu w wersji elektronicznej na adres: pm1-dyrektor@chojnow.eu do poniedziałku – 18. 05. 2020r. do godz.15. W poniedziałek – 18 maja br., w godz. 8:30 – 12:00 istnieje również możliwość osobistego dostarczenia oświadczenia – PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNIE. Numer telefonu: 768188056. Lucyna Spes – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie
data publikacji: 2020-05-15 15:22
 
Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i realnym zagrożeniem zachorowań w Chojnowie, zawiesza się na terenie miasta Chojnowa zajęcia w Żłobku Miejskim, Przedszkolu Miejskim nr 1 i Przedszkolu Miejskim nr 3 do 24 maja 2020. https://komunikaty.chojnow.eu/index.php?strona=4016
data publikacji: 2020-05-04 13:44
 
REKRUTACJA – WAŻNE
Informujemy, że jutro, tj. 28. kwietnia 2020 r. Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej przedszkola listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie na rok szkolny 2020/2021. Listy zostaną opublikowane w zakładce Dla Rodziców/ Rekrutacja ok. godz. 9:00. W ciągu 7 dni od opublikowania wyników rekrutacji, Rodzice mają prawo wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do placówki. Po otrzymaniu uzasadnienia rodzice mają 7 dni na wniesienie do Dyrektora przedszkola odwołania od decyzji komisji. Wnioski odwoławcze winny być przesłane w wersji elektronicznej na adres: pm1-rekrutacja@chojnow.eu
data publikacji: 2020-04-27 15:08
 
REKRUTACJA – WAŻNE
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych opublikowano już na stronie przedszkola w zakładce: Dla Rodziców/ Rekrutacja. WAŻNA INFORMACJA Przypominam Rodzicom/Opiekunom prawnym kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia o obowiązku pisemnego potwierdzenia woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane i które zostało wybrane jako pierwszy wybór. Proszę o przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną – może to być skan wypełnionego potwierdzenia lub zdjęcie wypełnionego potwierdzenia na adres: pm1-rekrutacja@chojnow.eu Brak potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola w formie pisemnej do dnia 23. kwietnia 2020 r., do godz. 15:00 jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola można pobrać na stronie internetowej: https://przedszkole1.chojnow.eu w zakładce: Dla Rodziców/Rekrutacja.
data publikacji: 2020-04-17 07:38
 
REKRUTACJA – WAŻNE
Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Nr 10/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa oraz § 11b. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zezwalającym na podanie do publicznej wiadomości list kandydatów na stronach internetowych placówek oświatowych w piątek - 17 kwietnia 2020 r. Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej przedszkola listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie na rok szkolny 2020/2021. Listy zostaną opublikowane w zakładce Dla Rodziców/ Rekrutacja ok. godz. 9:00. W piątek – 17 kwietnia, w godz. 9:00 – 11:00 Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej będzie również pełnił dyżur telefoniczny pod numerem: 768188056. Postara się odpowiedzieć na Państwa pytania.
data publikacji: 2020-04-16 11:58
 
<< nowsze | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | starsze >>

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie